SERVICIUL PUBLIC VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Serviciul voluntar este condus de un șef, profesionist în domeniu, care îndeplinește cerințele de calificare potrivit standardelor de pregătire și ocupaționale pentru profesia respectivă, angajat al administrației publice locale, și are în structură
a) un compartiment cu specialiști pentru prevenire ;
b) un compartiment pentru intervenție;
c) atelier de reparații și întreținere;

Atribuțiunile serviciului voluntar
-desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de prevenire, comportare și apărare împotriva incendiilor sau dezastrelor :
-executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor;
-cunoașterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire și stingere a incendiilor și a cauzelor de incendiu, sau alte situații de urgență;
-sprijină conducătorii instituțiilor aparținând primăriei pentru instruirea persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu;
-popularizează prin instructaje, cât și pe timpul executării controalelor de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management a situațiilor de urgență, cauzele și împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situații de urgență și consecințele acestora ;
-execută aplicații și exerciții practice de intervenție;
-participă la aplicații de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență și alte forțe stabilite prin planurile de cooperare;
-asigură cunoașterea tehnicii de luptă din dotare și instrucțiunile de exploatare a acesteia;
-asigură cunoașterea tuturor tipurilor de riscuri, surselor și sistemelor de alimentare cu apă;
-verifică modul de aplicare a normelor, dispozițiilor, instrucțiunilor și măsurilor de prevenire, care constă în:
-efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire a incendiilor sau a altor situații de urgență;
-face propuneri pentru înlăturarea constatărilor și urmărește rezolvarea operativă a acestora;
-stabilirea de restricții ori interzicerea utilizării focului deschis și efectuării unor lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanțe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii, explozii, etc;
-asigură supravegherea cu personal și mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de incendiu, a locurilor în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate;
-sprijină conducătorii instituțiilor subordonate primăriei pentru realizarea activității de prevenire;
-sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenției în situații de urgență;
-acționează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol, constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoștință de alte persoane;
-informează primăria, personalul inspecției de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean Cluj asupra încălcărilor deosebite de la normele de prevenire și starea de pericol, făcând propuneri menite să înlăture pericolul;
-execută acțiuni de intervenție pentru stingerea incendiilor, căutare, salvare, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unor situații de urgență, protecția persoanelor, a bunurilor materiale și a mediului, evacuare, reabilitare, etc.:
-întocmește documentele operative de intervenție;
-planifică, organizează și execută instruirea personalului serviciului asupra modului de intervenție în diferite situații;
-asigură menținerea în stare de funcționare a mijloacelor de intervenție, avertizare, anunțare și semnalizare a incendiilor, a instalațiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apă și a căilor de acces și de intervenție din cadrul localității;
-asigură forțele și mijloacele de intervenție în caz de incendiu, sau alte situații prin luarea tuturor măsurilor de protecție până la înlăturarea stării de pericol;
-dispune restrângerea utilizării clădirilor incendiate, avariate ori amenințate, inclusiv evacuarea persoanelor și animalelor din acestea, precum și a folosirii terenurilor din vecinătatea imobilelor respective;
-are dreptul să utilizeze, potrivit legii, gratuit apa, indiferent din sursa din care provine;
-are dreptul să se deplaseze cu autospecialele și mijloacele tehnice din dotare la locul intervenției, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, dacă cerințele de operativitate și de lucru impun aceasta;
-solicită organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfășurării operațiunilor de intervenție;
-are dreptul să intre, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, în orice incintă a organismelor și organizațiilor, instituțiilor și agenților economici;
-are dreptul să intre, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, în locuințele persoanelor fizice la solicitarea sau cu consimțământul acestora, în condițiile prevăzute de lege. În cazul în care se impune înlăturarea unor factori de risc, care prin iminența amenințării lor pot declanșa o situație de urgență, consimțământul nu este necesar;
-solicită sprijinul instituțiilor publice, agenților economici, mijloacelor de informare în masă și cetățenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente ce pot provoca situații de urgență;
-stabilește, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situațiilor de urgență și participă, la cerea acestora, la identificarea și stabilirea factorilor care au generat unele situații de urgență.
-acordă ajutor persoanelor sinistrate sau a căror viață este pusă în pericol în caz de explozii, inundații, alunecări de teren, accidente și în caz de dezastre pe teritoriul localității:
-participă la acțiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a rețelei și a surselor de alimentare cu apă;
-evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice și alte locuri inundate;
-menține în stare de funcționare mijloacele tehnice de refulare și absorbție a apei.
-organizează și pune în funcțiune, prin forțele proprii sau împreună cu alte structuri, locații speciale cu dotările necesare asigurării condițiilor minime de supravețuire a populației ;
-participă la efectuarea de deblocări și înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre:
în acest scop trebuie să cunoască planurile clădirilor și ale instalațiilor tehnologice din cadrul localității. De asemenea vor fi însușite cunoștințele minime necesare despre instalațiile de alimentare cu energie electrică, gaze, apă și canalizare;
-stabilește ipoteze de acțiune pentru stingerea incendiilor, în condițiile în care datorită diferitelor situații sunt afectate rețelele instalațiilor de apă pentru stingerea incendiilor din cadrul localității;
-participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături și la deblocarea căilor de acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenții în situații de dezastre;
-participă, după caz la alimentarea cu apă a unor instalații tehnologice sau de stingere a incendiilor, în situația deteriorării instalațiilor cu apă proprii.

Atribuțiunile compartimentului/specialiștilor de prevenire
Formele prin care se execută activitățile de prevenire sunt: reglementarea prin hotărâri ale consiliului local, controlul și informarea preventivă a populației, precum și pregătirea acesteia pentru situații de urgență, constatarea și sancționarea încălcărilor procedurilor legale.

Atribuții:
-verificarea respectării actelor normative și reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă la proiectarea, executarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor;
-verificarea și organizarea activității privind depistarea pericolelor potențiale generatoare de riscuri, pe timpul exploatării construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor;
-întocmirea concepției de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă, în scopul menținerii riscurilor în limite acceptabile, stabilindu-se după caz măsuri în condițiile legii;
-controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;
-coordonarea și controlul realizării pregătirii și instruirii specifice a populației și salariaților, a modului de asimilare de către aceștia a regulilor și măsurilor specifice, precum și a comportamentului pe timpul manifestării unei situații de urgență;
-înștiințarea factorilor responsabili în managementul riscului despre existența, dimensiunea și consecințele riscului identificat în domeniul respectiv;
-informarea și educarea preventivă a populației;
-soluționarea petițiilor și sesizărilor în domeniul specific;
-informarea populației privind pericolele potențiale de risc, inclusiv în locuințe și gospodării și modul de comportare în situații de urgență.
Activitățile de prevenire desfășurate de personalul de prevenire se finalizează prin întocmirea unor note de activitate în care fiecare participant menționează de regulă: locurile în care s-a desfășurat activitatea, aspectele constatate, măsurile luate iar notele de activități se centralizează, se analizează și se păstrează la sediul serviciului într-un dosar special constituit. Pentru situațiile deosebite constatate, primarul va dispune măsurile care se impun pentru înlăturarea acestora.
Formațiile de intervenție cuprind grupe de intervenție la autospecialele și utilajele din dotare, echipe de salvare și prim ajutor precum și echipe specializate.

Atribuțiunile echipajelor/grupelor de intervenție
Grupele de intervenție au urmatoarele atribuțiuni principale :
-execută acțiuni de intervenție pentru limitarea și înlăturarea situațiilor de urgență cu autospecialele și utilajele mobile, sau mijloacele de intervenție din dotare;
-execută recunoașteri pe raza unității administrativ – teritoriale cu accent pe sursele de alimentare cu apa, posibilitatea accesului de intervenție;
-verifică existența planurilor de intervenție la obiectivele și instituțiile de pe raza localității, precum și condițiile ca acestea sa fie operaționale în orice moment.
Grupele de salvare și prim ajutor au urmatoarele atribuții principale :
-acordă ajutor persoanelor a căror viață este pusă în pericol în caz de incendiu, explozii, inundații, alunecari de teren, accidente precum și alte situații de urgență;
-evacuează animalele si bunurile materiale aflate in pericol;
-sprijină grupa de intervenție în acțiunile acesteia de lichidare a stărilor de pericol;
-participă alături de grupa de intervețtie la înlaturarea efectelor negative ale dezastrelor.

Atribuțiunile specifice echipelor specializate

Echipa de cercetare - căutare este destinată pentru cercetarea și descoperirea din timp oportun a urmărilor create de situațiile de urgență apărute și raportarea lor. Funcție de tipul situației de urgență acționeza astfel:
în locurile de distrugere datorită cutremurelor de pământ determină și comunică următoarele:
-locul și numărul construcțiilor avariate, gradul de avariere și numărul aproximativ al morților, răniților și sinistraților;
-localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături sau la înălțime;
-gradul de blocare și avariere a căilor de acces și variantele de ocolire;
-locul și mărimea principalelor avarii la rețelele de utilitate publică;
-locul, mărimea și tendința de propagare a incendiilor;
-existența pericolului de apariție a unui dezastru complementar post-cutremur din zona afectată de alunecări de teren determină și comunică următoarele:
-suprafața, direcția și viteza de propagare a alunecărilor de teren;
-locul, numărul și gradul de avariere al construcțiilor, drumurilor sau rețelelor de utilitate publică;
-numărul probabil al morților și răniților și poziționarea acestora;
-posibilitatea de apariție a unor dezastre complementare:
din zona afectată de inundații determină și comunică următoarele:
-limitele porțiunilor de teren afectate cât și gradul de avariere al obiectivelor economico-sociale din zonă;
-posibilitățile de acces în zona afectată;
-posibilitățile de asigurare a unor surse de apă potabilă;
-posibilitățile de adăpostire și evacuare a persoanelor sinistrate.

Echipa de transmisiuni – alarmare este destinată să realizeze, exploateze și să mențină în stare de funcționare sistemele de transmisiuni și alarmare, în scopul înștiințării și alarmării populației. Acționează în cadrul formației de intervenție, îndeplinind următoarele misiuni:
-asigurară legăturile cu eșalonul superior, forțele de intervenție cu care se colaborează, precum și cu cele ale serviciului voluntar, aplicând măsurile de protecție a forțelor, mijloacelor și legăturilor;
-execută cercetarea de transmisiuni;
-preia din sistemul de telecomunicații teritorial mijloacele, căile și liniile planificate a fi incluse în sistenul de transmisiuni propriu;
-asigură primirea și transmiterea cu prioritate a semnalelor de înștiințare și alarmare a populație și salariaților, privind iminența producerii unor situații de urgență pe teritoriul localității, folosind sistemul de alarmare a localității sau alte mijloace avute la dispoziție;
-reface și asigură funcționarea normală a sistemelor de transmisiuni și alarmare în cazul dezorganizării acestora ca urmare a atacurilor aeriene, calamităților și catastrofelor;
-execută întreținerea și repararea tehnicii de transmisiuni-alarmare, precum și exploatarea corectă a acestora

Echipa de adăpostire este destinată pentru organizarea și asigurarea adăpostirii populației, respectării regulilor de comportare în adăposturi, precum și sprijinirea populației la acțiunile de amenajare a adăposturilor, de deblocare și de refacere a acestora. Echipa de adăpostire participă la alegerea locurilor pentru noile adăposturi, coordonează construcția acestora precum și amenajarea subsolurilor existente. Ține evidența fondului de adăpostire existent la nivelul municipiului.

Echipa de deblocare–salvare acționează în cadrul formației de intervenție, și are următoarele misiuni principale:
-salvarea răniților și celor surprinși și blocați în adăposturi, în clădiri avariate, distruse și sub dărâmături;
-executarea lucrărilor de sprijinire sau dărâmare a elementelor de construcții ce prezintă pericol;
-localizarea și limitarea avariilor la rețelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru personalul de intervenție sau cel afectat;
-crearea căilor de acces spre obiectivele de intervenție și pentru evacuarea răniților și a sinistraților;
-evacuarea apelor ce prezintă pericol pentru personalul de intervenție și pentru cel surprins în sectorul de intervenție.

Echipa de evacuare acționează în cadrul formației de intervenție, și are următoarele misiuni principale:
-organizează, conduce și îndrumă desfășurarea evacuării instituțiilor publice, agenților economici, populației, colectivităților de animale, bunurilor materiale și culturale din locațiile stabilite;
-urmărește realizarea măsurilor de pregătire și de desfășurare a acțiunilor de evacuare, de primire, de repartiție și de cazare a populației și de depozitare a bunurilor materiale;
-organizează, încadrează și asigură funcționarea punctelor de adunare, de îmbarcare, de debarcare, de primire și de repartiție;
-realizează măsurile de asigurare privind transportul populației, bunurilor materiale, colectivităților de animale, asistență medicală, pază, ordinea, legăturile fir și radio și evidența populației pe timpul executării evacuării în raioanele din și în care se execută aceasta;

Echipa sanitară acționează în cadrul formației de intervenție independent, sau în colaborare cu formațiunile de Cruce Roșie și alte formații specializate, având următoarele misiuni principale:
-acordarea primului ajutor medical și transportul răniților la punctele de adunare și evacuare. La trierea, acordarea primului ajutor și transportul victimelor la spitale se va ține seama de urgențe, astfel:
-în urgența întâi vor fi transportați cei cu: hemoragii interne, hemoragii mari externe, plăgi penetrante abdominale și toracice, plăgi craniene, arsuri întinse, stări de șoc, fracturi mari și cei contaminați;
-în urgența a doua vor fi evacuați la spitale vătămații cu: hemoragii arteriale care pot fi oprite prin aplicarea garoului, membre zbrobite, fracturi, răni adânci;
-în urgența a treia sunt transportați la spitale cei cu: fracturi mici închise, răni puțin adânci și contuzii.
-participarea la aplicarea unor măsuri de antibioprofilaxie și antiepidemice;
-participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană și medicamente;
-participarea la înlăturarea urmărilor dezastrelor și reabilitarea zonei;
-realizează măsurile tehnico-medicale privind asanarea zonei în care se găsesc un număr mare de cadavre;
-participarea la realizarea măsurilor la instituirea carantinei ;

Echipa sanitar veterinară acționează în cadrul formației de intervenție, în colaborare cu formațiuni ale direcțiilor sanitar veterinare, și are următoarele misiuni principale:
-identifică numărul și locul animalelor (păsărilor) care necesită ajutor sanitar – veterinar sau care trebuie sacrificate;
-acordarea ajutorului sanitar – veterinar animalelor (păsărilor) rănite, infectate și bolnave;
-asigură locul de dispunere a punctelor pentru tratarea animalelor, direcțiile de evacuare a animalelor rănite, infectate, bolnave spre locurile de tratare;
-asigură recoltarea probelor din sectorul infectat (apă, furaje, produse animale, produse vegetale) și le transmite la laboratorul sanitar-veterinar, sau la laboratorul sanitar cel mai apropiat;
-participă la acțiunile de limitare și lichidare a focarului creat, executând la ordin dezinfecția grajdurilor, terenurilor, mijloacelor de transport și a animalelor, dezinfecția furajelor și a apei folosită de animale, imunizarea animalelor (păsărilor) și stabilirea regimului de întrebuințare a cărnii animalelor infectate;
-realizează măsurile tehnico-medicale privind asanarea zonei în care se găsesc un număr mare de cadavre;
-participarea la realizarea măsurilor de carantină în cazul infectării cu agenți patogeni.

Echipa de protecție NBC acționează în cadrul formației de intervenție, are următoarele misiuni principale:
-decontaminarea terenului și a clădirilor;
-decontaminarea terenului în jurul depozitelor de alimente, de materiale, instituțiilor publice și a locurilor în care își desfășoară acțiunea formațiile de protecție civilă;
-decontaminarea personalului, echipamentului, mijloacelor de transport, utilajelor, instalațiilor, etc.;
-determinarea cantitativă și calitativă a probelor contaminate radioactiv și chimic;
cercetarea chimică și de radiație a terenului, clădirilor, etc.
-funcție de situație și de ordinele primite, pot îndeplini și alte misiuni ca: participarea la acțiunile de salvare, de prim ajutor și transport al răniților, de aprovizionare cu apă, hrană, sau cu alte bunuri materiale necesare în zona de distrugeri

Echipa de suport logistic are următoarele misiuni principale:
-asigurarea cu alimente și hrană a formațiunilor de intervenție;
-asigurarea echipamentului de schimb, pe timp de vară sau iarnă;
-asigurarea mijloacelor de transport răniți;
-asigurarea aprovizionării formațiunilor de intervenție;
-asigurarea completării dotării formațiunilor de intervenție.
Toate echipele vor executa pe lângă activitățile specificate mai sus, în funcție de situația concretă din localitate, alte activități funcție de natura evenimentelor constatate și de dinamica în timp a acestora.

Atribuțiile atelierului
Atelierul de reparații și întreținere este compartimentul tehnic destinat întreținerii și executării lucrărilor de reparații curente la mijloacele tehnice din dotare.